About EHEDG

Արագ որոնում

Ներբեռնվող փաստաթղթեր՝

  • ՀԻԴԵԽ - ի կանոնադրություն, ներքին կանոններ և վարքի կանոններ (PDF)
  • Ենթաօրենսդրական ակտեր (PDF)
  • ՀԻԴԵԽ-ի  բուկլետ (PDF)
  • Ներածական շնորհանդես (PDF)
  • Ապրանքատեսականու ենթակոմիտեի ընթացակարգեր (SCPs) (PDF)