Աշխատանքային խմբեր - Հաճախ տրվող հարցեր

Ի՞նչպես է ձևավորվում աշխատանքային խումբը

Գործադիր կոմիտեի համաձայնությամբ, ապրանքատեսականու ենթակոմիտեն կազմավորում է  փորձագետների թիմեր, ՀԻԴԵԽ-ի աշխատանքը արագացնելու նպատակով: Աշխատանքային խմբի ձևավորումը (հետագայում լուծարումը) իրականացվում է ապրանքատեսականու ենթակոմիտեի ձայների մեծամասնությամբ:

Ո՞րոնք են աշխատանքային խմբի պարտականությունները

Ինչպես հանձնարարվում է ապրանքատեսականու ենթակոմիտեի կողմից,  աշխատանքային խումբը պատասխանատու է՝

 • Զարգացնել և  օժանդակել ուղեցույցների, սերտիֆիկացման ընթացակարգի կամ ուսուցման նյութերի փաթեթի աշխատանքները նշանակված ժամկետներում և ամսաթվին,
 • Պատասխանել իրենց իրավասության տակ գտնվող փաստաթղթերին վերաբերող հարցերին և հարցումներին,
 • Մեկնաբանել միջազգային ստանդարտները և խթանել ներդաշնականացումը,
 • Տեղեկացնել ապրանքատեսականու ենթակոմիտեին փաստաթղթերի զարգացման կամ վերանայման գործունեության և առաջընթացի մասին,
 • Խորհուրդ տալ  ապրանքատեսականու ենթակոմիտեին նոր փաստաթղթերի ստեղծման կամ առկա փաստաթղթերի վերանայման վերաբերյալ:
Ի՞նչպես է սահմանվում աշխատանքային խմբի գործունեությունը

Աշխատանքային խմբի գործունեությունը և պարտականությունները պետք է հաստատվեն նրա ձևավորման ժամանակ և հետագա փոփոխությունները նույնպես ենթակա են հաստատման  ապրանքատեսականու ենթակոմիտեի կողմից: Աշխատանքային խմբի պարտականությունները  հստակեցվում են կապված այն բանի հետ, թե արդյոք այն պատասխանատու է զարգացնել ՀԻԴԵԽ-ի մեկ կամ մեկից ավելի ուղեցույցներ, ինչպես նաև կապված է սերտիֆիկացման ծառայությունների և ուսուցման նյութերի հետ:

Ո՞վ է նշանակում աշխատանքային խմբի նախագահին և համանախագահին

Ապրանքատեսականու ենթակոմիտեն աշխատանքային խմբի անդամներից ընտրում է նախագահ և համանախագահ: Այս պաշտոնները համարվում են մշտական, որպեսզի պահպանվի հետևողականությունը, սակայն գոյություն չունի  ֆիքսված ժամկետ այս պաշտոնների համար: Քարտուղարությունը դիմում է ապրանքատեսականու ենթակոմիտե այն դեպքում,  երբ նախագահը կամ համանախագահը հրաժարական է տալիս կամ, երբ փոփոխության խնդրանք է ստանում աշխատանքային խմբի առնվազն երեք անդամներից:

Ո՞րոնք են աշխատանքային խմբի նախագահի պարատականությունները

Աշխատանքային խմբի նախագահը պատասխանատու է՝

 • Պատրաստել օրակարգեր և պլանավորել հանդիպումներ, աշխատանքային խմբի գործունեությունը  իրականացնելու նպատակով,
 • Ղեկավարել փաստաթղթերի ձևավորման ու զարգացման գործընթացը,
 • Քարտուղարության և ապրանքատեսականու ենթակոմիտեի միջոցով ՀԻԴԵԽ-ի գանձապահին ներկայացնել հաջորդ տարվա տարեկան բյուջեն՝ նոյեմբերի 30-ից  ոչ ուշ,  
 • Խորհրդակցելով քարտուղարության հետ՝ պատրաստել աշխատանքային խմբի նախնական փաստաթղթերը քվեարկության համար,
 • Կատարել համապատասխան վարչական արձանագրություններ, որոնք կապված են աշխատանքային խմբի գործունեության հետ,
 • Կանոնավոր մասնակցել աշխատանքային խմբի և ՀԻԴԵԽ-ի այլ հանդիպումներին, քանի որ դա  անհրաժեշտ է աշխատանքային խմբի աշխատանքները իրականացնելու համար,
 • Վերանայել և կարգավորել աշխատանքային խմբի փաստաթղթերի վերաբերյալ մեկնաբանությունները և բացասական քվեարկությունները,
 • Ապրանքատեսականու ենթակոմիտեի համար լինել կապող օղակ և տեխնիկական խորհրդատու, երբ անհրաժեշտ են փաստաթղթի չափանիշների վերաբերյալ մեկնաբանություններ,
 • Ընտրել աշխատանքային խմբի անդամներ, որոնք կներկայացնեն շահագրգիռ կողմերի մտահոգությունները,
 • Ապրանքատեսականու ենթակոմիտեի նախագահի համար պատրաստել աշխատանքային խմբի գործունեության վերաբերյալ ամենամյա ամփոփ հաշվետվություն: Այն պետք է  հանձնվի մինչև հաջորդ տարվա հունվարի 30-ը:
Ի՞նչպես են ընտրվում աշխատանքային խմբի անդամները

Աշխատանքային խումբը ձևավորվելուց հետո  դառնում է մշտական հանձնաժողով: Անդամների կազմը փոփոխական է, քանի որ անդամները ներգրավվում են կամ փոխարինվում: Ապրանքատեսականու ենթակոմիտեի համաձայնությամբ աշխատանքային խմբի նախագահը ընտրում է անդամներ ՀԻԴԵԽ-ի անդամներից: Ապրանքատեսականու ենթակոմիտեն կարող է նաև  հատուկ չափանիշներ գործածել աշխատանքային խմբի նշանակված անդամների համար, ինչպիսիք են՝ թեկնածուի իմացությունը կոնկրետ սարքավորումների, համակարգերի կամ նյութերի  վերաբերյալ, որոնք ընդգրկված են աշխատանքային խմբին կցված ՀԻԴԵԽ-ի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) մեջ:

Ի՞նչպես կարելի է դիմել է աշխատանքային խմբի անդամակցությանը

ՀԻԴԵԽ-ի  բոլոր անդամ փորձագետները կարող են պաշտոնական դիմում ուղարկել ՀԻԴԵԽ-ի քարտուղարություն աշխատանքային խմբի անդամակցության վերաբերյալ, հակիրճ ներկայացնելով իրենց կրթությունը, մասնագիտական փորձը և մոտիվացիան: Նոր փորձագետի դիմումը ենթակա է հաստատման աշխատանքային խմբի նախագահի կողմից: Ընդունվելուց հետո, փորձագետի համար հասանելի կլինեն  աշխատանքային խմբի բոլոր փաստաթղթերը և կայքում՝ աշխատանքային խմբի համապատասխան՝ ներքին թղթապանակները:

Արդյո՞ք կան սահմանափակումներ աշխատանքային խմբի անդամների համար և որոնք են նրանց քվեարկության իրավունքները

Աշխատանքային խմբի անդամների թիվը  սահմանափակում չունի և յուրաքանչյուր անդամ ունի  քվեարկության իրավունք: Պետք է լինի միայն մեկ քվեարկող անդամ յուրաքանչյուր հաստատությունից, քանի դեռ այդ նույն անձը չի ներկայացնում առանձնացված ստորաբաժանումներ և արտադրանքի տարբեր խմբեր:

Որո՞նք են աշխատանքային խմբի անդամների առաջադրանքները և պարտականությունները
 • Կանոնավոր կերպով մասնակցել  աշխատանքային խմբի հանդիպումներին:
 • Ակտիվորեն մասնակցել ընթացիկ աշխատանքային խմբի գործունեությանը: Նախնական փաստաթղթի տեսակետների և մեկնաբանությունների համաձայնեցում:
 • Նշված ժամկետներում  պատասխանել բոլոր նամակագրություններին:

Աշխատանքային խմբի անդամը կարող է հեռացվել, եթե՝

 • Ունի երկու իրար հաջորդող անհարգելի բացակայություններ աշխատանքային խմբի հանդիպումներից:
 • Չի պատասխանում  երկու իրար հաջորդող քվեաթերթիկների:
 • Չի պատասխանում աշխատանքային խմբի  կամ աշխատանքային խմբի նախագահի նամակագրությանը: 
Ի՞նչպես կարելի է դառնալ համապատասխան աշխատանքային խմբի անդամ

Յյուրաքանչյուրը`  ով  ուզում է մասնակցել  աշխատանքային խմբի գործունեությանը, պետք է ունենա համապատասխան անդամակցություն: Անդամները հրավիրվում են ակտիվ մասնակցելու աշխատանքային խմբերի բոլոր աշխատանքներին և խրախուսվում են ցուցաբերել ակտիվ մասնակցություն փաստաթղթերի զարգացման գործընթացում: Այս անդամները չունեն քվեարկելու իրավունք, սակայն աշխատանքային խումբը պետք է հաշվի առնի նրանց դիտողությունները: