EHEDG Global

We're hiring! Are you the Finance Officer we're looking for?

 

We are looking for a Finance Officer (0.5 FTE) with proven working experience in the field, to join our EHEDG Head Office in Naarden (Netherlands)

...

Read more

EHEDG Global

How resilient is our food supply?

The guaranteed supply of safe, high-quality food is one of the essential system-relevant tasks. The last few months have shown the multi-layered...

Read more

EHEDG Global

New EHEDG guideline on Cleaning Validation

EHEDG just published a comprehensive hygienic design guideline dedicated exclusively to cleaning validation, monitoring and verification. Chair of the...

Read more

EHEDG Global

New EHEDG guideline on hygienic design and application of sensors

EHEDG just published a comprehensive hygienic design guideline (EHEDG Guideline Document 37 – Part 1) dedicated to the hygienic design of sensors.

...

Read more

EHEDG Youtube Channel

More about EHEDG

ՀԻԴԵԽ-ի մասին

 

ՀԻԴԵԽ-ը (Հիգիենիկ Ինժիներիայի և Դիզայնի Եվրոպական Խումբ) հիմնադրվել է 1989 թվականին և հանդիսանում է սարքավորումներ արտադրողների, սննդամթերք արտադրող ընկերությունների և դրանց մատակարարողների, գիտահետազոտական ինստիտուտների, համալսարանների, ինչպես նաև հանրային առողջապահական և պետական կառույցների շահույթ չհետապնդող միավորում:

 

Ավելին

Հրապարակումներ

See the EHEDG publications like the EHEDG Yearbook, articles and books.

Ավելին