EHEDG Global

Publication of the third edition of Doc. 8

The Working Group "Design Principles" recently finalized their updated document on Hygienic Design Principles (Doc. 8)

Read more

EHEDG Global

EHEDG Certification – Implementation of a 5-Years' Recertification Policy

Interview with Dr. Peter Golz, Chairman of the EHEDG Sub-Committee Product Portfolio

Read more

EHEDG Global

Announcement: EHEDG World Congress on Hygienic Engineering & Design 2018

We are glad to announce the EHEDG World Congress on Hygienic Engineering & Design 2018 which is scheduled to take place from 21 to 22 November 2018 in...

Read more

EHEDG Global

Welcome to EHEDG at Anuga FoodTec 2018

Visit us in hall 5.2, booth C080 // EHEDG Session on Hygienic Design on 21 March 2018 at the Anuga FoodTec Forum

Read more

EHEDG Youtube Channel

More about EHEDG

ՀԻԴԵԽ-ի մասին

 

ՀԻԴԵԽ-ը (Հիգիենիկ Ինժիներիայի և Դիզայնի Եվրոպական Խումբ) հիմնադրվել է 1989 թվականին և հանդիսանում է սարքավորումներ արտադրողների, սննդամթերք արտադրող ընկերությունների և դրանց մատակարարողների, գիտահետազոտական ինստիտուտների, համալսարանների, ինչպես նաև հանրային առողջապահական և պետական կառույցների շահույթ չհետապնդող միավորում:

 

Ավելին

Հրապարակումներ

See the EHEDG publications like the EHEDG Yearbook, articles and books.

Ավելին

Contact

EHEDG Secretariat
Lyoner Str. 18
60528 Frankfurt
Germany

Phone +49 69 66 03-12 17
E-Mail secretariat@ehedg.org