EHEDG Global

Hygienic Study Award 2018

The Hygienic Study Award honours an upcoming generation of engineers and scientists in the field of hygienic processing for their theses. The award...

Read more

EHEDG Global

Master programme in Hygienic Engineering and Design at North-Caucasus Federal University

NCFU is the first institution to offer training with the Master program in Hygienic Engineering and Design that has been designed under support of...

Read more

EHEDG Global

Register now: EHEDG World Congress on Hygienic Engineering & Design 2018

We are glad to announce the EHEDG World Congress on Hygienic Engineering & Design 2018 which is scheduled to take place from 21 to 22 November 2018 in...

Read more

EHEDG Global

Publication of the third edition of Doc. 8

The Working Group "Design Principles" recently finalized their updated document on Hygienic Design Principles (Doc. 8)

Read more

EHEDG Youtube Channel

More about EHEDG

ՀԻԴԵԽ-ի մասին

 

ՀԻԴԵԽ-ը (Հիգիենիկ Ինժիներիայի և Դիզայնի Եվրոպական Խումբ) հիմնադրվել է 1989 թվականին և հանդիսանում է սարքավորումներ արտադրողների, սննդամթերք արտադրող ընկերությունների և դրանց մատակարարողների, գիտահետազոտական ինստիտուտների, համալսարանների, ինչպես նաև հանրային առողջապահական և պետական կառույցների շահույթ չհետապնդող միավորում:

 

Ավելին

Հրապարակումներ

See the EHEDG publications like the EHEDG Yearbook, articles and books.

Ավելին

Contact

EHEDG Secretariat
Lyoner Str. 18
60528 Frankfurt
Germany

Phone +49 69 66 03-12 17
E-Mail secretariat@ehedg.org