EHEDG Global

Hygienic Study Award 2022/2023: Are you the future of hygienic design?

 

The Hygienic Study Award has been recognising the next generation of exemplary researchers and scientists since 2009.

It is designed to connect...

Read more

EHEDG Global

EHEDG at a glance: who we are, where we are heading to, what we have achieved so far

 

This infographic reflects on the work undertaken during the last years, culminating in almost 1,000 members across the world connecting, supporting...

Read more

EHEDG Global

We're hiring! Are you the Finance Officer we're looking for?

 

We are looking for a Finance Officer (0.5 FTE) with proven working experience in the field, to join our EHEDG Head Office in Naarden (Netherlands)

...

Read more

EHEDG Global

New EHEDG guideline on Cleaning Validation

EHEDG just published a comprehensive hygienic design guideline dedicated exclusively to cleaning validation, monitoring and verification. Chair of the...

Read more

EHEDG Youtube Channel

More about EHEDG

ՀԻԴԵԽ-ի մասին

 

ՀԻԴԵԽ-ը (Հիգիենիկ Ինժիներիայի և Դիզայնի Եվրոպական Խումբ) հիմնադրվել է 1989 թվականին և հանդիսանում է սարքավորումներ արտադրողների, սննդամթերք արտադրող ընկերությունների և դրանց մատակարարողների, գիտահետազոտական ինստիտուտների, համալսարանների, ինչպես նաև հանրային առողջապահական և պետական կառույցների շահույթ չհետապնդող միավորում:

 

Ավելին

Հրապարակումներ

See the EHEDG publications like the EHEDG Yearbook, articles and books.

Ավելին